ระยะเวลาดำเนินงาน

       10 เดือน (เดือนมีนาคม – พฤษจิกายน 2560)
       โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
                     รอบคัดเลือก          ช่วงที่ 1       (ทุกภูมิภาค)              เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2560
                     รอบชิงชนะเลิศ       ช่วงที่ 2       (นครนายก)              เดือน ธันวาคม 2560


              1. เกิดการส่งเสริมในการเรียนรู้ด้านการใช้งานสายสัญญาณอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
              2. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
              3. ส่งเสริมให้การใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดเงินตราและทรัพยากรที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
                  ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              4. ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสายสัญญาณมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดการใช้งานสายสัญญาณในแนวทางใหม่ ๆ
                   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              5. สถาบันการศึกษามีการพัฒนา และผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
กำหนดการแข่งขัน

วันแถลงข่าว : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(http://www.chaophyapark.com)
ภาค วันที่จัดการแข่งขัน สถานที่ จังหวัด แผนที่
  ภาคเหนือ
28 มิถุนายน 2560
  โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว
เชียงใหม่
  กรุงเทพฯ และภาคกลาง
07 กรกฎาคม 2560
  โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
  ภาคใต้
  21 กรกฎาคม 2560
  โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่
สงขลา
  ภาคตะวันออก
 11 สิงหาคม 2560
  โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง
ระยอง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  06 ตุลาคม 2560
  โรงแรม อวานี ขอนแก่น
ขอนแก่น
  รอบชิงชนะเลิศ
  1-3 ธันวาคม 2560
  โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท
นครนายก