ระยะเวลาดำเนินงาน

       10 เดือน (เดือนมีนาคม – พฤษจิกายน 2561)
       โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
                     รอบคัดเลือก          ช่วงที่ 1       (ทุกภูมิภาค)              เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561
                     รอบชิงชนะเลิศ       ช่วงที่ 2       (นครนายก)              เดือนพฤศจิกายน 2561


              1. เกิดการส่งเสริมในการเรียนรู้ด้านการใช้งานสายสัญญาณอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
              2. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
              3. ส่งเสริมให้การใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดเงินตราและทรัพยากรที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
              4. ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสายสัญญาณมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดการใช้งานสายสัญญาณในแนวทางใหม่ ๆ
                   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              5. สถาบันการศึกษามีการพัฒนา และผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
กำหนดการแข่งขัน

วันแถลงข่าว : วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(http://www.chaophyapark.com)
ภาค วันที่จัดการแข่งขัน สถานที่ จังหวัด แผนที่
  ภาคใต้
15-มิ.ย.-61
  โรงแรมบุรีศรีภู
จ.สงขลา
  ภาคตะวันออก
26-ก.ค.-61
  โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จ.ระยอง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  10-ส.ค.-61
  โรงแรม อวานี ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
  ภาคกลางและกรุงเทพ
  19-ก.ย.-61
  โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค รัชดาฯ
จ.กรุงเทพ
  ภาคเหนือ
  2-พ.ย.-6
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จ.เชียงใหม่