รายละเอียดโครงการ

• ผู้รับผิดชอบโครงการ

         อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN หรือ สาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มการผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้ง ยังได้นำเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพันธกิจหลักที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้ โครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสายสัญญาณจึงจัดขึ้น สำหรับนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศ

         นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียน หรือ World Skill Asian ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(ILO/APSDEP) ที่มีการจัดประชุมประเทศสมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนขึ้น ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการแข่งขันดังกล่าวจึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศในอาเซียน โดยจะจัดแข่งขันทุก ๆ 2 ปี และในปี 2561ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับอาเซียนอีกครั้ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี

         เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติดังกล่าวบริษัทฯ จึงจัดการแข่งขัน Cabling Contest ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 5 เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทยในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียนจนถึงระดับโลกต่อไป

• โจทย์การแข่งขันใน Cabling Contest ปี5(รอบตัดสิน) แบ่งออกเป็น 2 ภาค

• วัตถุประสงค์
    1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงาน
    2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
        ความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ
        ในการเพิ่มพูนความรู้และ สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จได้ใน อนาคต
        ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จได้ใน อนาคต
    3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนในการต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา
    4. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมา สร้างสรรค์งานจริง และปฏิบัติการจริง
    5. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ